Portafoli

Vàlvules

De bola, comporta, pistó seient, roscades i brides, actuadors.

Abrasius

Discs, pedres, mil fulles, rotllos de cinta abrasiva.

Hidràulica

Vàlvules, electrovàlvules, centraletes, endolls ràpids, ràcords.

Pneumàtica

Cilindres, vàvules, electrovàlvules, filtratge, racords